Go Kyū 五級  (cinta amarilla / 32 clases)

Daken Kihon 打拳基本
Jodan uke nagashi 上段受流 (shizen no kamae)
Jodan uke nagashi 上段受流 (za gamae)
Gedan uke nagashi 下段受流 (shizen no kamae)
Gedan uke nagashi 下段受流 (za gamae)

Ukemigata Taihenjutsu 受身型体変術
Zenpō otoshi 前方落 (sin patada)
Yoko otoshi 横落

Nage Waza 投げ技
Osoto Gake 大外掛
Ouchi Gake 大内掛
Kosoto Gake 小外掛
Go Kyū Hoja de evaluación


Yon Kyū 四級  (cinta naranja / 64 clases)

Daken Kihon 打拳基本
Fudō ken 不動拳 (shizentai)
Fudō ken 不動拳 (za gamae)
Omote shuto 表手刀(shizentai)
Omote shuto 表手刀 (zagamae)
Ura shuto 裏手刀 (shizentai)
Ura shuto 裏手刀(zagamae)

Ukemigata Taihenjutsu 受身型体変術
Zenpō nagare 前方流
Kōhō nagare 後方流
Yoko nagare 横流
Jun nagare 順流
Gyaku nagare 逆流
Tachi nagare 立流

 Nage Waza 足技
Koshi seoi nage 腰投げ
Ippon seoi nage 本背負投
Gyaku ippon seoi nage 逆 本背負投
Yon Kyū Hoja de evaluación


San Kyū 三級  (cinta verde / 64 clases)

Daken Kihon 打拳基本
Fudō ken tsuki gata 不動拳 突型
Shikan ken tsuki gata 指環拳 突型
Ukemigata Taihenjutsu 受身型体変術
Zenpō kaiten 前方回転
Sokuhō kaiten 1 側方回転一
Sokuhō kaiten 2 側方回転二
Kihon Happō 基本八法
Omote gyaku 表逆
Ura gyaku 裏逆(裏逆)

Ni Kyū 二級  (Cinta Morada / 64 clases)

Daken Kihon 打拳基本
Omote shuto tsuki gata 表手刀突き
Ura shuto tsuki gata 裏手刀突き
Zenpo keri
Ukemigata Taihenjutsu 受身型体変術
Koho kaiten 後方回転
Yoko nagare 横流
Kihon Happō  基本八法
Ganseki nage 巌石投

Ikkyū  一級  (Cinta Café / 64 clases)

Daken Kihon 打拳基本
Sokuho keri 側方蹴り
Koho keri 1 後方蹴り 一
Koho keri 2 後方蹴り 二
Kakushi keri 隠し蹴り

Ukemigata Taihenjutsu 受身型体変術
Zenpō ukemi 前方受け身
Tate nagare 立流れ

Kihon Happō 基本八法
Muso dori 武双捕
Oni kudaki 鬼砕

Ikkyū Hoja de Evaluación


Shōdan (cinta negra / 96 clases)

Kihon Happō 基本八法
Ichimonji no kata 一文字之型
Hichō no kata 飛鳥之型
Jumonji no kata 文字之型

Kukishinden Ryū Sanshakubōjutsu
Katayaburi no kamae 型破の構
Munenmuso no kamae 無念無想の構
Otonashi no kamae 音無しの構

Kukishinden Ryū Rokushakubōjutsu
Seigan no kamae 正眼之構
Chūdan no Kamae 中段之構
Gedan no kamae 下段之構
Hira no kamae 平之構
Tenchi no kamae 天地人之構
Ihen no kamae 詒変之構
Kotō Ryū Koppōjutsu, kurai dori
Seigan no kamae 正眼之構
Hira ichimonji no kamae 平一文字の構
Hōkō no Kamae 抱囲之構
Bōbi no Kamae 防備之構
Kotō Ryū Koppōjutsu, Shoden no kata
Kōyoku 抗抒
Gyokko Ryū Kosshijutsu, Kamae
Ichimonji no kamae 一文字の構
Hichō no kamae 飛鳥の構
Jūmonji no Kamae 十文字の構Gyokko Ryū Kosshijutsu, Jōryaku no Maki
Kokū 1/2/3 虚空 一/二/三

 Shōdan Hoja de evaluación